Wednesday, January 6, 2016

කියවා ප්‍රීතිවන්නට..... • සර ස තුමා බ්‍රාපාලන විරෝදියෙක් වෙමි. 

 • බ්‍රාපාලන අම්මන්ඩිලා ද තවමත් අපේ පැත්ත හොඳයි කියා පේජ් එකේ 

 • බෝකන් ඉන්ගිරිස් වලින් ස්ටේටස් දමනකොට අපිට නිකම් 

 • කිතිකැවෙනවාය. බොරු නම් ගිහින් බලන්නය!!!


https://www.facebook.com/hirunika.premachandra.official/info/?tab=page_info


 • Current Office
  No: 154/2 Kolonnawa Road, Kolonnawa, Sri Lanka
 • Short Description
  "I stand here as a daughter, a youth, a friend, a woman and most importantly I stand as a Sri Lankan, and i will be your voice" Hirunika Premachandra
 • Bio
  The true meaning of Politics is an unbiased service provided for the public, to represent that voice of all, being the offspring of one legendary public servant Hon. Bharatha Lakshman Premachandra, I am no stranger to this sphere. I come inheriting his values and his vision to serve our people to best of my abilities. His service for the public was his life, his ambition was not to abuse the power bestowed to him by the people but to serve them regardless of their race, religion, gender, and political opinion. I stand at this point to represent that lost voice of my father. Life may bring many storms, it is common to all, instead of being carried away along with the storm I have learnt to stand firm during those trouble circumstances and face its consequences with courage and wisdom for the better good of all.

  With the blessings of Hon. President Mahinda Rajapaksa and the opportunity to represent myself as the Co-Organizer of Central Colombo, I ambition to take the Mahinda Chinthana future principles to my people, to work through our great leader's visions to sustain the peace, economy and development of our country. I stand here willing to represent the publics' voice bearing the courage of my beloved mother and the unconditional love of Bharath Lashaman's well-wishers.

  " The development of a nation does not fulfill with the outward establishments of great buildings but with a strong ethical foundation of people combined with those developments will pave way for a dynamic development of the country", said our President Mahinda Rajapaksa. My vision is to prepare our future generation to support that development. Being an alumna of Colombo Visaka Vidyalaya I understand that the value of an education surpasses all forces of money and power. I stand here with a vision that will enable our future generations to access that nurturing education. I believe that education is not a privilege but a right. The so-called privileges a school in the city posses should be given to schools across the country because all our bright future deserves equal opportunities.

  Today, I am a Lawyer by profession and I recognize the necessity of Law and order in a society. The absences of Law will undoubtedly lead to chaos with abuse of power. Law in a society stands unbiased for all regardless of their race, religion, age, and political opinion. These ethics should be developed from early ages of an individual, from their families, schools and especially their religion. Being a Buddhist I was nurtured with the principles of Lord Buddha in Kolonnawa Wimalaramaya and Bambalapitiya Wajiraramaya, that education shaped and moulds me into the individual I am today. Hindu, Muslim and Christianity teach the same principles for the betterment of each individual. I stand here to support those principles for the betterment of all our people.

  The youth in a society possess a great power, it is our duty to identify that and develop that energy for better use. I stand here to represent that youth, I believe I understand their mindset, their hopes, dreams and talents. What they seek for is an opportunity to exhibit their capabilities. Our school graduates should have the opportunity to pursue Higher Education or a career education that best suit their abilities. I see it as my responsibility to make their dreams mine and to determine that we all reach our goals.
  I stand here to be the strength of that modern day woman, the course of time indeed has made the female individual to be a part of the work force but bureaucracy often shadows her, I represent myself to become the light to those shadowed women of today to make them shine in both local and international capacities.

  We are all Sri Lankans and as Sri Lankans we have faced troubled times, that three-decade war snatched great opportunities from us. With the leadership of our President, Defence Secretary and the Armed Forces sweat and blood, freed all of us from a civil war but a war of sustainable peace, economy and development is remaining. This Provincial Election is taking place whilst foreign threats are continuously endangering our developing peace, it is our duty to protect the hard-earned peace and make every effort to sustain it. It is time we become Sri Lankans to protect our country from any foreign harm. And I am willing to be the bridge that will connect us all.

  I stand here as a daughter, a youth, a friend, a woman and most importantly I stand as a Sri Lankan, I am willing to represent all, to be the voice of your opinions. It is not a mere a political promise but vows of a daughter to re- live the legacy of her father for an unprecedented public service.

  The choice is yours.

8 comments:

 1. මීට වඩා මර පාලනය කොච්චර ශෝක්ද?

  ReplyDelete
  Replies

  1. අපි නෙවෙයි ඉයන් තුමා... එක්සත් ජාතික පක්සෙන් චන්දෙ ඉල්ලලා දිනාපු කොලොන්නාවේ කුඩු බඩුව තමා කියන්නේ....

   //
   With the blessings of Hon. President Mahinda Rajapaksa and the opportunity to represent myself as the Co-Organizer of Central Colombo, I ambition to take the Mahinda Chinthana future principles to my people //

   Delete
 2. මෙයා ලෝයර් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා හාවක් හුවක් යනවා නේද...

  ReplyDelete
  Replies
  1. කමක් නැහැ..... මහින්ද චින්තනේ නේ තාම ෆලෝ කරන්නේ...

   Delete
 3. Replies
  1. On the contrary sir!.... let me assure you... she has updated her status after recent blunders of Mr My3pala!!! Apparently now she prefers Ma Ra.... and Mahindha Chinthana...

   Delete